Fuld skattepligt ved sommerhus i Danmark

I en kendelse har Landsskatteretten afgjort, at et sommerhus, som en person har ret til at anvende som helårsbolig, skal anses for en helårsbolig ved bedømmelsen af om den fulde skattepligt til Danmark er ophørt.

Kendelsen kan få afgørende betydning for skattepligtsforholdet til Danmark for personer med ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig og som påtænker at flytte til udlandet.

Efter Planloven opnår personer over 65 år, samt personer over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt førtidspensionister, automatisk ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig, såfremt den pågældende har ejet sommerhuset i 8 år.

Kendelsen medfører, at personer med ret til at anvende deres sommerhuse til helårsbolig, efter intern dansk ret, kun kan komme ud af den fulde danske skattepligt, såfremt de sælger sommerhuset. Dette gælder uanset om personen gør brug af sin ret eller ej. Kendelsen kan ikke omgås ved tre års uopsigelig udlejning af sommerhuset, idet dette efter Sommerhusloven vil være erhvervsmæssig udlejning, hvilket ikke er tilladt.

Kendelsen giver anledning til dobbeltbeskatning, idet personer der fraflytter Danmark typisk vil erhverve bolig uden for Danmark med bosættelse for øje. Dermed vil personen ligeledes anses for fuldt skattepligtig i tilflytningslandet.

Selvom man efter intern dansk ret anses for fuldt skattepligtig, kan man efter dobbeltbeskatningsaftalen med tilflytningslandet anses for hjemmehørende i tilflytningslandet. Dermed kan kun tilflytningslandet beskatte globalindkomsten, og den danske beskatningsret vil typisk være begrænset til nogle få udvalgte indkomsttyper. Alt andet lige indskrænker kendelsen dog mulighederne for, at undgå dansk beskatning af globalindkomsten.

Ovenstående er blot en af flere løsningsmuligheder. Konsekvensen af dommen er således ikke så omfattende som flere medier fremfører. Det er fortsat muligt at beholde sommerhuset i Danmark og samtidig undgå dansk beskatning af globalindkomsten eller endda få ophør af fuld skattepligt til Danmark. Kendelsen øger blot behovet for planlægning i forbindelse med fraflytning fra Danmark.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.